FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT ZENTA

alapszabályát

Az Egyesületekről szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos lapja 51/09 szám) 12. és 18. szakaszával összhangban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ Közgyűlése 2011. március 10-én megtartott ülésén elfogadta a 
 

ZENTAI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT

A L A P S Z A B Á L Y Á T

 

A célok megvalósításának tárgyköre

1. szakasz

A Zentai Fogyasztóvédelmi Központ (a továbbiakban: Egyesület) kormánytól független és nem jövedelemszerző egyesület, amely meghatározatlan időre alakult, a fogyasztók védelmének megvalósítása érdekében, összhangban az európai és a nemzetközi szabványokkal, amelyek a fogyasztók jogait és érdekeit védik a nyilvánosság előtt amellyel hozzájárulnak a fogyasztók helyzetének erősítéséhez.
 

Az Egyesület céljai

2. szakasz

Az Egyesület alapvető céljai: a Szerb Köztársaság fogyasztóinak védelme a Fogyasztók védelméről szóló törvénnyel valamint a törvényen alapuló egyéb előírásokkal összhangban; a fogyasztók felvilágosítása jogaikról és kötelezettségeikről; fogyasztók tájékoztatása a piaci jelenségekről; jogsegélynyújtás a megkárosított fogyasztóknak; az Egyesületen belül fogyasztói tanácsadást végez; közvetítő szerepet tölt be a fogyasztók és termelők, valamint a szolgáltatást nyújtók közötti vitás kérdésekben; nyilvántartást vezet a fogyasztók bejelentéseiről, valamint az ezekkel kapcsolatban foganatosított intézkedésekről; egyéb más tevékenységet és feladatot lát el a fogyasztóvédelem területén.
 

3. szakasz

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében:
1) begyűjti és feldolgozza a fogyasztóvédelemmel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudományos és szakirodalmat;
2) szakmai összejöveteleket, tanácskozásokat, szemináriumokat és az oktatás illetve felkészítés egyéb formáit szervezi meg a fogyasztóvédelem területén, önállóan vagy más társszervezőkkel közösen;
3) nyomtatványokat jelentet meg azokról a kérdésekről, amelyek a fogyasztóvédelemre vonatkoznak a törvényes rendelkezésekkel összhangban;
4)  akciókat szervez március 15-e, a Fogyasztók Világnapja alkalmából;
5) alkotó műhelyeket, tribünöket, szakmai tanácskozásokat szervez tagjai és a fogyasztók széles köre részére;
6) közvetítőként megbeszéléseket szervez a károsult fogyasztók és termelők, valamint a szolgáltatók között illetve közvetít a vitás kérdések békés rendezése érdekében;
7) együttműködik az állami hivatalokkal, intézményekkel, iskolákkal, szakmai egyesületekkel és más szervezetekkel belföldön és külföldön, amelyek a fogyasztóvédelem tárgykörével  foglalkoznak.
 

Neve és székhelye

4. szakasz

Az Egyesület neve: “Centar za zaštitu potrošača Senta”
Az Egyesület neve  magyarul  (a nemzeti kisebbség nyelvén): „Fogyasztóvédelmi Központ Zenta”
Rövidített név: CZP -  Senta, illetve FVK -  Zenta
Az Egyesület székhelye Zenta, Árpád utca 92/C.
Az Egyesület tevékenységét a Szerb Köztársaság területén valósítja meg.
 
A betagosodás feltételei és módja, valamint a tagsági viszony megszűnése
5. szakasz
Az Egyesületnek tagja lehet minden személy, aki elfogadja az Egyesület céljait és Alapszabályát, valamint az Egyesület Igazgató Bizottságához eljuttatja a kitöltött betagosodási nyilatkozatát.                                                    
Azon kiskorú személy, aki betöltötte 14. Életévét, betagosodhat az Egyesületbe, ha mellékeli törvényes képviselőjének hitelesített kijelentését a betagosodás jóváhagyásáról. 
A 14 évtől fiatalabb személy nevében a betagosodási nyilatkozatot, e szakasz 1. bekezdése értelmében, törvényes képviselője adhatja át. 
 

6. szakasz

A betagosodásról a Közgyűlés dönt, és a döntésről azonnal értesíti a kérelmezőt.        
A tag kiléphet az Egyesületből, ha írásbeli nyilatkozattal kéri a kilépést. A kiskorú tag kilépése esetén szükséges a törvényes képviselő beleegyezése.
Az egyesületi tagság megszűnhet a tag hosszas passzivitása miatt, vagy ha az alapszabályt nem tartja tiszteletben, esetleg magatartásával rombolja az Egyesület tekintélyét.
A tagság megszűnéséről a Közgyűlés hoz határozatot, az Igazgató Bizottság megindokolt javaslata alapján.
A tagnak lehetővé kell tenni, hogy nyilatkozhasson azokról az okokról, amelyek miatt az egyesületi tagságának megszűnését javasolják.
 

A tagok jogai, kötelezettségei és felelőssége

7. szakasz

Az Egyesület tagjának joga, hogy:
1) a többi taggal egyenjogúan részt vegyen az Egyesület céljainak megvalósításában;
2) közvetlenül részt vegyen a Közgyűlés döntéshozatalában, valamint az Egyesület szerveinek munkájában;
3) válasszon és választott lehet az Egyesület testületeiben;
4) teljeskörűen és időben tájékoztassák az Egyesület munkájáról és tevékenységéről;
A tag köteles, hogy: 
1) tevékenyen hozzájáruljon az Egyesület céljainak megvalósításához;
2) részt vegyen, érdeklődési körének megfelelően az Egyesület tevékenységében;
3) a tagsági díjat fizesse;
4) ellássa azokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés és az Igazgató Bizottság megbízza.
 

Belső szervezés

8. szakasz

Az egyesület szervei: a Közgyűlés, az Igazgató Bizottság és a Felügyelő Bizottság. Az Egyesületet a Közgyűlés elnöke képviseli, távolléte esetén az Igazgató Bizottság elnöke.
 

9. szakasz

Az Egyesület közgyűlését az össz tagság képezi.
A rendes Közgyűlés évente egyszer ül össze. Rendkívüli Közgyűlés az Igazgató Bizottság megindokolt javaslatára hívható össze, valamint a tagság legkevesebb egyharmadának kezdeményezésére. Ez esetben a kezdeményezést az Igazgató Bizottság elé kell terjeszteni írott formában, amelyben a megvitatásra javasolt kérdések fel vannak sorolva. 
A Közgyűlés ülését a megválasztott elnök hívja össze írásbeli értesítéssel, amely tartalmazza a Közgyűlés megtartásának helyét, időpontját és a napirendi pontok javaslatát. Az ülésen a Közgyűlés elnöke elnököl, vagy munkaelnökség, amelyet az ülés kezdetén nyílt szavazással választanak meg.
Közgyűlés:
1) meghozza a munkatervet és programot;
2) elfogadja az Alapszabályt, valamint az Alapszabály kiegészítését és változtatását;
3) elfogadja az Egyesület általános ügyiratait;
4) megválasztja és felmenti a Közgyűlés elnökét;
5) megválasztja és felmenti az Igazgató Bizottság tagjait;
6) megválasztja és felmenti a Felügyelő Bizottság tagjait;
7) megválasztja és elfogadja, évente legalább egyszer, a munkáról és tevékenységről szóló jelentést;
8) megvitatja a pénzügyviteli jelentést és elfogadja a pénzügyi tervet;
9) dönt a joghelyzeti kérdések változásairól és az Egyesület megszűnéséről;
10) dönt más szövetségekbe és tömörülésekbe való betársulásról bel- és külföldön.
A Közgyűlés határozóképes, ha jelen van legalább a tagság fele.
A Közgyűlés döntéseit a jelenlevő tagság többségének szavazatával hozza meg. 
Azon határozat meghozatalához, amely az Alapszabály kiegészítésére és változtatására, a joghelyzeti változásokra és az Egyesület megszűnésére vonatkoznak, szükséges a jelenlévők kétharmados szavazati többsége.
 

10. szakasz

A Közgyűlés elnöke előkészíti, összehívja és vezeti a Közgyűlés üléseit, valamint  gondoskodik az Egyesület Közgyűlése programjának, határozatainak és álláspontjainak megvalósításáról. 
A Közgyűlés elnökének megbízatása 4 évre szól, de újra választható ugyanerre a tisztségre.
 

11. szakasz

Az Egyesület végrehajtó szerve az Igazgató Bizottság, amely az Alapszabályban előlátott egyesületi célok végrehajtását biztosítja. 
Az Igazgató Bizottságnak 5 (öt) tagja van, akiket a Közgyűlés választ és hív vissza.
Az Igazgató Bizottság tagjainak megbízatása 4 évig tart, de újra választhatók erre a tisztségre. 
Az Igazgató Bizottság saját tagjai sorából elnököt és titkárt választ.
 

12. szakasz

A Közgyűlés elnöke egyben az Egyesület elnöke is, aki ellátja az Egyesület jogi képviseletét, végzi az Egyesület pénzügyvitelének aláírói jogát és kötelezettségét, az Igazgató Bizottság elnöke pedig az Egyesület elnökének távolléte esetén látja el ugyanezeket a feladatokat. 
 

13. szakasz

Igazgató Bizottság:
1) vezeti az Egyesület munkáját a Közgyűlés értekezletei közötti időszakban és döntéseket hoz az egyesület céljainak megvalósítása érdekében;
2) szervezi az Egyesület rendes tevékenységének működését;
3) külön megbízatásokkal látja el egyes tagjait;
4) pénzügyviteli döntéseket hoz;
5) dönt az Alapszabályt módosító eljárás megindításáról, saját kezdeményezésre, az Egyesület legkevesebb öt tagjának javaslatára, és előkészíti a módosítási javaslat szövegét, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt elfogadásra;
6) dönt a kártalanítási eljárások megindításáról dönt az Egyesületekről szóló törvény 25. szakaszának 2. bekezdése alapján, és szükség esetén, külön képviselőt nevez ki ennek az ügynek a lebonyolítására;
7) egyéb kérdésekben is dönt, melyek nincsennek rendszabályozva törvénnyel vagy ezen alapszabállyal, illetve nem tartoznak az Egyesület más szerveinek hatáskörébe.
Az Igazgató Bizottság jogerős határozatokat hoz, ha jelen van tagjainak több mint fele, a döntéseket pedig össz tagságának többségével hozza meg.
 

14. szakasz

Felügyelő Bizottság:
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület pénzügyvitelét és a szabálytalanságokról halogatás nélkül értesíti az Igazgató Bizottságot.
A Felügyelő Bizottságnak három tagja van, akiket a Közgyűlés választ meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbizatása négy évig tart, és a tagok újra választhatók.
A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés minden ülésén jelentést nyújt be addigi munkájáról.
 

A munka nyilvánosságának megvalósítása

15. szakasz

Az Egyesület munkája nyilvános.
Az Igazgató Bizottság gondot visel a tagok folyamatos tájékoztatásáról, a munka nyilvánosságáról és az Egyesület tevékenységéről, közvetlenül vagy belső tájékoztatók, valamint közlemények útján vagy egyéb megfelelő módon. 
Az évi pénzügyi mérleg és az Egyesület tevékenységéről szóló jelentés beterjesztése a tagság számára, az Egyesület Közgyűlésén történik.
 

16. szakasz

Az Egyesület céljai megvalósításának érdekében kapcsolatokat teremt és együttműködik más egyesületekkel és szervezetekkel bel- és külföldön.
Az egyesület csatlakozhat nemzetközi fogyasztóvédelmi egyesületekhez, de erről a Közgyűlés hoz döntést.
 

A célok megvalósításához szükséges eszközforrások és az azzal való rendelkezési formák

17. szakasz

Az Egyesület jövedelmét tagsági díj beszedésével, önkéntes adományok, donációk és ajándékok, pénzügyi támogatások és egyéb törvényes úton biztosítja.
Az Egyesület bevételt valósíthat meg szeminárium részvételi díjakból, és más fogyasztóvédelmi területen végzett oktatói formákon keresztül, valamint projektfeladatok megvalósításával, sikeres pályázatok útján.
 

Az Egyesület megszűnése

18. szakasz

Az Egyesület a Közgyűlés határozatával szűnik meg, amikor megszűnnek az Egyesület céljai megvalósítását biztosító feltételek, valamint egyéb törvénnyel előlátott esetben.
 

Az Egyesület vagyonát érintő eljárás az Egyesület megszűnése esetén

19. szakasz

Az Egyesület tevékenységének megszűnése esetén vagyona átruházódik egy hazai jogi személyre, mely hasonló vagy megegyező célok érdekében végzi tevékenységét, illetve a Közgyűlés a megszűnéséről szóló döntésével meghatározza, hogy kire száll át vagyona az érvényes törvényekkel összhangban. 
 

A pecsét alakja és tartalma

20. szakasz

Az Egyesület pecsétje köralakú, 35mm átmérőjű, melyen félkörben írja: CENTAR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA, az ellenkező mező félkörében pedig magyar nyelven: FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT, a közepén pedig SENTA és magyar nyelven ZENTA.
 

21. szakasz

Minden olyan kérdés esetén, amely nincs ezen Alapszabállyal rendezve, közvetlenül az Egyesületekről szóló törvény rendelkezései alkalmazhatóak.
 

22. szakasz

Ezen Alapszabály az Egyesület Közgyűlésén való elfogadás napján lép életbe.

Услови коришћења

Сагласни сте да ћете овај сајт користити само у законским оквирима ради личне информисаности која се одниси на права потрошача, безбедност производа, савете за остваривања права потрошача и др.

Не смете користити овај сајт за злонамерно преношење информација које изазивају или могу да изазову штету, узнемирење, непријатности или непотребан страх. Не смете заобићи нити покушати да заобиђете мере безбедности или покушати да измените садржај сајта осим ако то није изричито дозвољено.

Можете погледати, копитрати или одштампати стране са овога сајта искључиво за личне, некомерцијалне сврхе. У супротном не можете користити, копирати, модификовати, штампати, репродуковати, дистрибуирати или објављивати информације са овога сајта без изричите дозволе администратора. Администратор може било када, без претходне најаве, да направи измене на сајту.

top