FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT ZENTA

статут

У складу са одредбама члана 12. и 78. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на седници Скупштине Центра за заштиту потрошача Сента, одржаној дана 10. марта 2011. године, у Сенти, усвојен је 
 

СТАТУТ

ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА СЕНТА

 

Област остваривања циљева

Члан 1.

Центар за заштиту потрошача Сента (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите потрошача у складу са важећим европским и међународним стандардима у области промовисања права и интереса потрошача у јавности и тиме доприношењу јачања позиције потрошача.
 

Циљеви удружења 

Члан 2.

Циљеви Удружења су: заштита потрошача у складу са Законом о заштити потрошача у Републици Србији, као и других аката донетих на основу тих закона, обавештавање потрошача о њиховим правима и обавезама, обавештавање потрошача о појавама на тржишту, пружање правне помоћи оштећеном потрошачу, у оквиру удружења формирање Саветовалишта за потрошаче, медијација у споровима између потрошача и произвођача, односно пружаоца услуга, вођење евиденције о примљеним пријавама потрошача и поступцима предузетим за њихово решавање као и обављање других послова и задатака из области заштите потрошача.
 

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области заштите потрошача и одрживог развоја;
2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области заштите потрошача;
3) објављује брошуре и друге публикације о питањима која се односе на заштиту потрошача, у складу са законом;
4) организује активности поводом 15. Марта, Светског дана потрошача;
5) организује креативне радионице, трибине, семинаре ради едуковања и информисања својих чланова и широког броја потрошача;
6) организује неформалне састанке оштећених потрошача и произвођача, односно пружаоца услуге у циљу медијације и мирног решавања спора;
7) сарађује са државним службама и институцијама, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве заштитом потрошача.
 

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: Центар за заштиту потрошача Сента
Назив удружења на мађарском језику (језик националне мањине) је:
„Fogyasztóvédelmi Központ Zenta”. (Фођастоведелми Кезпонт Зента)
Скраћени назив је: ЦЗП - Сента, односно „FVK – Zenta“ (ФВК - Зента)
Удружење има седиште у Сенти, Арпадова улица бр. 92/Ц
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.
 

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.  
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
 
 

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
 
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Скупштина и Управни одбор.
 

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник Скупштине, а у његовом одсуству Председник Управног одбора.
 

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива изабрани председник, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава председник Скупштине, или радно председништво које буде јавним гласањем изабрано на почетку седнице.
 
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава председника Скупштине
5) бира и разрешава чланове Управног одбора;
6) бира и разрешава чланове Надзорног одбора
7) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај о раду и активностима;
8) разматра извештај  о финансијском пословању и усваја финансијски план;
9) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
10) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
 
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
 

Члан 10.

Председник Скупштине води рачуна о припремању, заказивању, вођењу седнице Скупштине, и стара се о спровођењу утврђеног програма, одлука и ставова Скупштине Удружења.
Мандат председника Скупштине траје 4 године и може се поново бирати на исту функцију.
 

Члан 11.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом. 
Управни одбор има 5(пет) чланова, које бира и опозива Скупштина. 
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године  и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и секретара.
 

Члан 12.

Председник Скупштине заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца, а председник Управног одбора је овлашћен да у одсуству председника Скупштине, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
 

Члан 13.

Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2.    Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање надполовична већина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова. 
 

Члан 14.

Надзорни одбор:
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
 

Остваривање јавности рада

Члан 15.

Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин. 
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.
 

Члан 16.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту потрошача, о чему одлуку доноси Скупштина.
 
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
 

Члан 17.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите потрошача, као и за реализацију пројектних задатака на основу одобрених конкурса.
 

Престанак рада удружења

Члан 18.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 19.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом. 
 

Изглед и садржина печата

Члан 20.

Удружење има печат округлог облика пречника 35мм, на којем је у полукругу исписано: ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА, а на супротном пољу у полукругу је исписано на мађарском језику (језик националне мањине) „FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT“ (ФОЂАСТОВЕДЕЛМИ КЕЗПОНТ), док у средини: С Е Н Т А и на мађарском језику (језик националне мањине) Z E N T A (ЗЕНТА)

Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.
 

Члан 22.

Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на седници Скупштине Удружења.

Услови коришћења

Сагласни сте да ћете овај сајт користити само у законским оквирима ради личне информисаности која се одниси на права потрошача, безбедност производа, савете за остваривања права потрошача и др.

Не смете користити овај сајт за злонамерно преношење информација које изазивају или могу да изазову штету, узнемирење, непријатности или непотребан страх. Не смете заобићи нити покушати да заобиђете мере безбедности или покушати да измените садржај сајта осим ако то није изричито дозвољено.

Можете погледати, копитрати или одштампати стране са овога сајта искључиво за личне, некомерцијалне сврхе. У супротном не можете користити, копирати, модификовати, штампати, репродуковати, дистрибуирати или објављивати информације са овога сајта без изричите дозволе администратора. Администратор може било када, без претходне најаве, да направи измене на сајту.

top